Gümrük Mevzuat Haberleri

Gümrük mevzuat değişiklikleri ile ilgili haberleri bu alandan takip edebilirsiniz.

Resmî Gazete'de yayımlanan güncel Tebliğler ve Cumhurbaşkanı Kararı dokümanda yer almaktadır.

 

DUYURU BÜLTENİ

20 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32079

TEBLİĞ

 

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Tebliğin amacı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

g) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4-(1) Soruşturma konusu eşya, 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 5603.14 GTP altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünlerdir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5-(1) 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/12) ile 5603.14 GTP altında yer alan ÇHC menşeli eşya ithalatında 1,9 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr'ı geçen deri taklitleri” tanımlı eşyanın ÇHC menşeli olanları da aynı tutarda dampinge karşı önlem kapsamına alınmıştır.

(3) 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(4) 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 5603.14 ve 3921.13 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Kuzey Makedonya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(6) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6-(1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2019 yılında 14.466 ton (73 milyon ABD doları), 2020 yılında 10.979 ton (59 milyon ABD doları), 2021 yılında 10.791 ton (64 milyon ABD doları), 2022 yılının ilk 9 ayında ise 10.929 ton (73 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) Genel ithalatın birim fiyatları 2019 yılı için 5 ABD doları/kg, 2020 yılı için 5,3 ABD doları/kg ve 2021 yılı için 6 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise birim fiyat 6,7 ABD doları/kg olmuştur.

(3) Soruşturma konusu eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatı 2019 yılında 326 ton, 2020 yılında 1.301 ton, 2021 yılında 1.308 ton ve 2022 yılının ilk 9 ayında ise 904 ton olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen dönemde Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen bahse konu eşya ithalatı değer bazında 2019 yılı için 730 bin ABD doları, 2020 yılı için 3,9 milyon ABD doları, 2021 yılı için 3,2 milyon ABD doları ve 2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla ise 2,6 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kuzey Makedonya’dan söz konusu eşya ithalatı 2019 yılından 2020 yılına miktar bazında 4 katına, değer bazında ise yaklaşık 5 katına çıkmış ve sonraki dönemde yüksek düzeyde devam etmiştir.

(4) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatında Kuzey Makedonya’nın 2019 yılı itibarıyla miktar bazında yaklaşık %2 oranında olan payı, 2021 yılı sonunda yaklaşık %12 oranına yükselmiştir.

(5) Bahse konu dönemde Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalat birim fiyatları 2019 yılı için 2,2 ABD doları/kg, 2020 yılı için 3 ABD doları/kg ve 2021 yılı için 2,4 ABD doları/kg, 2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla ise 2,9 ABD doları/kg olmuştur. Kuzey Makedonya’dan gerçekleşen ithalata ilişkin birim fiyatlar, genel ithalat birim fiyatlarının oldukça altında kalmaktadır.

(6) Uluslararası ticaret verileri için Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Ticaret Atlası (Trademap) istatistiklerinden yararlanılmış olup anılan kaynakta Kuzey Makedonya’ya ilişkin en güncel istatistikler 2020 yılına aittir.

(7) 5603.14 GTP altında tanımlı eşyanın ÇHC’den Kuzey Makedonya’ya 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla yaklaşık olarak 794 bin ABD doları ve 1 milyon ABD doları tutarında ihracatı gerçekleştirilmiştir. 3921.13 GTP altında tanımlı eşyanın ÇHC’den Kuzey Makedonya’ya ihracatı görülmemektedir.

(8) Kuzey Makedonya’nın soruşturma konusu eşyada 2019 yılında 14 milyon ABD doları ve 2020 yılında 13 milyon ABD doları ithalatı görülmektedir. İthalatın Avrupa Birliği ülkelerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

(9) Kuzey Makedonya’nın soruşturma konusu eşyada 2019 yılında 11 milyon ABD doları ve 2020 yılında 17 milyon ABD doları ihracatı görülmektedir. Bahsi geçen ihracatın 2019 yılında 6,4 milyon ABD doları (%57) ve 2020 yılında 11 milyon ABD doları (%65) Türkiye’ye gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7-(1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5603.14 GTP altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5603.14 GTP altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8-(1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9-(1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili tarafların da görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10-(1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır ve soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11-(1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 59, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12-(1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13-(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14-(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


 

14 Ocak 2023 CUMARTESİ 

Resmî Gazete

Sayı : 32073

YÖNETMELİK

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) B3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

1) Kendi personelinin,

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin,

taşımasını yapacaklara,”

“c) D3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

1) Kendi personelinin,

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin,

taşımasını yapacaklara,”

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunmaları,”

“c) (a) ve (b) bentlerine göre Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi,”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yetki belgeleri iptal edilir” ibaresi “durumun tespit edildiği tarihten itibaren yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri geçici olarak durdurulur” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden mesleki saygınlıklarını kazanmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.”

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Beşinci fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ile aynı fıkranın (b) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 20 adet firmayla sınırlı olmak üzere B1, B2, D1, D2, D4 ve/veya tarifeli olarak faaliyet gösteren A1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez. Ancak, F1 yetki belgesi sahipleri B1 veya B2 yetki belgesi sahiplerinin uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetlerine aracılık edemez. Bu bendin üçüncü cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

b) Dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) L2 yetki belgesi için başvuranların en az;

1) 5 adet özmal birim taşıt ve 200 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

2) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

3) 3 yıl geçerliliği devam eden ve halen geçerli bulunan C3, K1, K3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olmaları,

şarttır.”

c) On dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan “güvenli olması” ibareleri “güvenli olan bir terminalin kullanım hakkına sahip olmaları” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “terminalleri kiralayarak” ibaresi “terminallerin kullanım hakkına sahip olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Yolcu terminali işletmecilerinin, terminallerinde kullanacakları ücretsiz hizmetlerin de belirtildiği ücret tarifelerini Bakanlığa bildirmeleri/iletmeleri şarttır.”

ç) On beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(15) A, B, C, D, L, M, N ve P türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; faaliyetleri sırasında kullanacakları/kullandıkları kısa unvanları Bakanlığa bildirmeleri ve bildirilenlerin dışında herhangi bir kısa unvanı kullanmamaları şarttır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

d) On altıncı fıkrasında yer alan “Ayrıca,” ibaresinden sonra gelmek üzere “belediyeler haricindeki gerçek veya tüzel kişiler adına düzenlenecek” ibaresi eklenmiştir.

e) Yirminci fıkrasında yer alan “belirlenen alan şartı” ibaresi “on dördüncü fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartlar” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(25) L2 yetki belgesi sahipleri, bu maddeyle belirlenen asgari kapasite şartının en az %60’ını kaybetmesi halinde, yetki belgesi sahibinin, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibi, asgari kapasite şartının %60’ını ve fazlasını yeniden tamamlaması halinde faaliyetine yeniden izin verilir. Bu fıkranın uygulanması, yirmi birinci fıkranın uygulanmasına engel teşkil etmez.”

MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ayrıca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sadece şube için” ibaresinden sonra gelmek üzere “H türü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.”

MADDE 8-Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “12” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10-Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “(d) veya (e) bendine” ibaresi “(d), (e) veya (f) bendine” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Adlarına L türü yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca depoları arasında yapacakları parça başına taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 11-Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “26” ibaresi “24” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, (ç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12-Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, görme engelli yolcuların sertifikalandırılmış rehber köpeği, köpeğin ağızlığı ve gerekli sağlık belgeleri olmak koşulu ile taşıtta bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında uygun bir yerde ücretsiz taşınır.”

MADDE 13-Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin kırk beşinci fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi düşülen” ibaresi “Bakanlığa bildirilen/iletilen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14-Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15-Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtların yurt dışına çıkış yaptığı saatten itibaren 24 saat geçmedikçe veya Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece, aynı taşıtların yeniden yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.”

MADDE 16-Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) İkinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlığa fiziki olarak bildirilen ücret tarifeleri, Bakanlık evrak kaydına girdiği tarihten itibaren dört iş günü sonrasında uygulanmaya başlanır.”

b) Üçüncü fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi verilmiş” ibaresi “Bakanlığa bildirilen/iletilen” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifeleri, uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren dört ay geçmeden yeniden belirlenemez.”

ç) Dokuzuncu fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi verilen” ibaresi “Bakanlığa bildirdikleri/ilettikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On beşinci fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi verilen” ibaresi “Bakanlığa bildirdikleri/ilettikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Yolcu terminalleri ile kalkış veya varış noktası havalimanları/havaalanları olan tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetleri için Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifeleri, Bakanlıktan “Görülmüştür” şerhi alınmadan uygulanmaya başlanamaz. Bu fıkra kapsamında “Görülmüştür” şerhi alınan ücret tarifeleri için ikinci fıkrada öngörülen bekleme süreleri uygulanmaz.”

MADDE 17-Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “12 saat” ibaresi “3 saat” şeklinde değiştirilmiş, onuncu ve on üçüncü fıkralarında yer alan “48 saat” ibareleri “6 saat” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, onaylanmış zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek zorundadırlar. Ayrıca, zaman tarifelerinin bir örneğinin yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. Bu fıkranın birinci cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 18-Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Karayolu” ibaresi “Ulaştırma Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19-Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “13 üncü maddenin altıncı fıkrası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “14 üncü maddenin yirmi beşinci fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20-Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “gereğince düzenlenecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “H türü” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde temin edilen izin/geçiş belgesi ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Geçiş belgesi ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılır.”

MADDE 21-AynıYönetmeliğin geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 1/1/2020 tarihi ila bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih arasında;

a) C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

b) C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

c) C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1,

yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Ancak, bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri için 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz. Bu fıkra, her bir gerçek veya tüzel kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.”

MADDE 22-Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçerli C2 veya L2 yetki belgesi sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında, 14 üncü maddenin yirmi beşinci fıkrası, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle uygulanmaz.

(7) 14 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 23-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“C2 ve L2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve geçerli bulunan C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın ve taşıt kartı ücreti ile yetki belgesi değişim ücreti alınmaksızın aynı geçerlilik tarihi esas alınarak L2 yetki belgesi ile değiştirilir.

(2) Birinci fıkraya göre değiştirilen C2 belgeleri için varsa daha önce verilmiş ve kaldırılmamış olan uyarmalar yeni düzenlenen L2 yetki belgeleri için verilmiş sayılır.

(3) Birinci fıkraya göre adlarına L2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişiler için, 14 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen sermaye şartı, düzenlenen L2 yetki belgesinin ilk yenileme tarihine kadar aranmaz.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunmayan ve birinci fıkra kapsamında değiştirilemeyen C2 yetki belgelerinin yenilenmesinin veya 71 inci madde kapsamında yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, bu yetki belgeleri için L2 yetki belgelerine ilişkin hükümler uygulanarak talepler karşılanır.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçerli bulunan L2 yetki belgesi geçerlilik tarihlerine, başka bir işleme gerek kalmaksızın 10 yıl ilave edilir.

(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli C2 ve L2 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, geçerli bulunan C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve C2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar, ücret alınmadan aynı firmanın L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilir. Bu fıkra kapsamında C2 yetki belgesi iptal edilenlerin, L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine yeni ilave edecekleri ilk 150 adet taşıt için taşıt kartı ücretinde %90 indirim yapılır.

(7) Bu Yönetmelikte ve alt düzenleyici işlemlerde C2 yetki belgesine yapılmış olan atıflar L2 yetki belgesine yapılmış sayılır.

(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni C2 yetki belgesi talepleri karşılanmaz.”

MADDE 24-Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin ücret tablosundaki “L2” simgesinin bulunduğu satırda yer alan “397.162” ibaresi “664.046” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26-Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.


 

10 Ocak 2023 SALI 

Resmî Gazete

Sayı : 32069

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 6658

Ekli ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına,1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 inci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

9 OCAK 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         ‘’(6) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.''

GEÇİCİ MADDE 1- inci madde ile yapılan değişiklik, 1/1 2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar 1/½023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


 

3 Ocak 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32062

YÖNETMELİK

 

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/36) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 19/7/2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri; 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.


 

3 Ocak 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32062

YÖNETMELİK

 

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır.”

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “İhracata” ibaresi “İhracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasında yer alan “ihracata” ibaresi “ihracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtil