Sayı : 32273

CUMHURBAŞKANI KARARI

8 Ağustos 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32273

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

 

Karar Sayısı : 7480

Ekli ‘’Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

7 Ağustos  2023

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR 

MADDE 1-(1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir. (2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrü mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku,  tahsili, geri verilmesi, takibi ve temitana bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

MADDE 4-(1) Bu Karar Yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 5-(1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

GTİPEşya TanımıEk Mali Yükümlülük (%)
7113.19.00.00.11Altından olanlar

20

7113.19.00.00.12Pırlantalı altından olanlar

20

7113.20.00.00.00Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

20

7114.19.00.00.11Altından olanlar

20

7114.20.00.00.00Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

20

7115.90.00.00.21Altından olanlar

20

 

circles2