Sayı : 32241

CUMHURBAŞKANI KARARI

7 Temmuz 2023 Cuma

Resmî Gazete

Sayı : 32241

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı : 7167

Ekli ‘’492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanunun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

6 Temmuz 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 

MADDE 1-(1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin''1-Sürücü belgesi harçları''  başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılınca uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari  ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil %50 oranında artırılmış, anıları Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin ‘’8- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı'' başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3-(1) Bu Kararı hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

7 Temmuz 2023 Cuma

Resmî Gazete

Sayı : 32241

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı : 7346

Ekli ‘’Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

6 Temmuz 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

MADDE 1-24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ;

a) (a) bendinde yer alan %18'' ibaresi ‘’%20 şeklinde,

b) ( c ) bendinde yer alan ‘’%8'' ibaresi %10'' şeklinde,

değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı kararın eki (2) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘’37-Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,''

MADDE 3-Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

circles2